KURZ odbornej spôsobilosti elektrotechnikov TRENČÍN – 30.4. až 25.5.2018

K výstavisku 15, 911 01  TRENČÍN,
ako oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie
ev. č. VVZ-0532/07-05.1  a VVZ-0533/07-05.2

usporiada v dňoch   
30.4. a7.5. + 25.5.2018 (4+1 deň + konzultácie pre RT)
Kurz s overením odbornej spôsobilosti podľa § 16 zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v rozsahu – elektrotechnik – E, samostatný elektrotechnik – SE, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky – ERČ, samostatný elektrotechnik na projektovanie – SEP a revízny technik – RTEZ
Rozsah :   Objekty “A” – bez nebezpečenstva a “B” – s nebezpečenstvom výbuchu
napätie  – nn, vn, vvn a zvn – bez obmedzenia

Miesto konania:
Učebňa EPI, s.r.o., K výstavisku 15,  TRENČÍN

Program:

1.deň
30.4.
T-1
T-3/1
T-3/9
T-3/10
T-2
Prezentácia do 08:00
Právne predpisy pre el zariadenia
Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu el. zariadení
Požiadavky na silnoprúdové a slaboprúdové el. zariadenia
Revízie el. zariadení, náradia a spotrebičov v prevádzke
Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou
2.deň
2.5.
T-3/2
T-3/3
T-3/8
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím
Ochrana pred atmosférickou elektrinou
El. zariadenie ako súčasť iných zariadení
3.deň
3.5.
T-3/4
T-3/5
T-3/6
T-3/7
Všeobecné konštrukčné predpisy pre el. zariadenia
Všeobecné požiadavky na obyčajné el. zariadenia
Požiadavky na osobitné el. zariadenia
Požiadavky na el. zariadenia v priestoroch SNV a SNHP
4.deň
4.5.
T-4
T-4/1-2
T-4/3-4
T-4/5
Praktické návody na výkon údržby a revízii el. zariadení
Meranie impedancie, prúdu, napätia a odporu
Meranie izolačného odporu a odporu uzemnenia
Meranie a skúšanie ochrany PCh
5.deň Overovanie odbornej spôsobilosti – skupina 05.1 – E, SE, ERČ a SEP – 7.5.2018
6. – 7.deň Individuálne konzultácie a cvičné správy pre revíznych technikov – 8.5. – 24.5.2018
Overovanie odbornej spôsobilosti – skupina 05.2  u dohodnutej OPO – predbežne  na 25.5.2018

Účastnícky poplatok (dohodou):

– Odborná príprava 05.1 – E, SE, ERČ, SEP  s overením a osvedčením     155,00 €
– Odborná príprava 05.2 – RTEZ bez overenia a osvedčenia                      225,00 €
Overenie vedomostí u OPO so zápisnicou z overenia (u OPO od 120,00 € + DPH)
Sme platcami DPH a všetky naše ceny sú uvedené vrátane DPH !
Úhradu môžete uskutočniť v miesta konania v hotovosti alebo vopred prevodným príkazom na náš účet ČSOB, a.s., pobočka TN  číslo SK88 7500 0000 0006 1179 9093, IČO: 11749512, IČ DPH: SK1020314746,  Variabilný symbol:  20180507.
Príslušný daňový doklad vydáme!

Tešíme sa na Vašu účasť

Jaroslav  P e č í n k a ,  odborný garant

Záväzná prihláška

Polia označené * sú povinné

Prijatím potvrdenej prihlášky sú podmienky uvedené v 'Pokynoch' záväzné pre usporiadateľa aj účastníka, resp. vysielajúcu organizáciu a vzniká tým povinnosť uhradiť poplatok a objednané služby aj v prípade neúčasti. Ak účastník nemá potvrdené Avízo o platbe a nepreukáže uhradenie poplatku pri prezentácii, je povinný zložiť čiastku v hotovosti pri prezentácii proti potvrdenke. V prípade preukázanej dvojitej úhrady bude čiastka vrátená na účet. Daňové doklady vystavíme iba v prípade kompletne a čitateľne vypísanej záväznej prihlášky a po realizovanej úhrade.

Organizátor si vyhradzuje právo vzdelávaciu akciu neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov a v tom prípade sa zaplatený účastnícky poplatok vráti platiteľovi v plnom rozsahu.

Súhlasím, aby uvedené údaje usporiadateľ zaradil do firemnej databázy s adresárom pre účely vydania osvedčenia a rozposielania pozvánok a obchodnej korešpondencie.
Na každého účastníka pošlite samostatnú prihlášku.

so spracovaním osobných údajov a poskytujem súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.