AOP elektrotechnikov TRENČÍN – 12.4.2018

Európsky polytechnický inštitút, s.r.o.,
K výstavisku 15,  911 01  TRENČÍN
v spolupráci s firmou ELEZ-ELZA Trenčín

ako oprávnenou osobou na VVZ ev. číslo:
VVZ-0532/07-05.1; VVZ-0533/07-05.2

si Vás dovoľujú pozvať dňa  

12. apríla 2018 – 08:00 hod.
Učebňa EPI, s.r.o., K výstavisku 15, TRENČÍN
(nová adresa – budova Konštrukty – Defence,
2. poschodie)

na seminár:

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV, PROJEKTANTOV A ELEKTROTECHNIKOV

ústredné témy:   

 • Novela zákonov č. 124 a č. 125/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o VTZ a podrobnostiach na zaistenie BOZP
 • Nové normy a predpisy pre elektrotechniku
 • Ochrana pred úrazom a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

v rozsahu osvedčení – elektrotechnik – samostatný elektrotechnik – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky – samostatný elektrotechnik na projektovanie a revízny technik pre činnosť v objektoch triedy “A” a “B” bez nebezpečenstva a s nebezpečenstvom výbuchu a napätie  – nn, vn, vvn a zvn vrátane bleskozvodov.  Pri prezentácii predložte originál platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. 

Prezentácia:  vždy od 07:50 do 08:00 hod. – v mieste konania.
Účastnícky poplatok za jedného účastníka  ………………      55,00   €
EPI, s.r.o. nie je platcom  DPH!
Uzávierka prihlášok   –   jeden deň pred konaním AOP.

Úhradu v stanovenej výške môžete uskutočniť v miesta konania v hotovosti alebo vopred prevodným príkazom na náš účet v ČSOB, a.s., pobočka TN – IBAN: SK03 7500 0000 0040 2524 6531,  Ks: 0558,   IČO:  34110445,   DIČ:  2021311974,
Vs  – 12.4. :  20180412

Kapacita učebne je obmedzená – prihláste sa včas!

Ostatné informácie  +421 32 652 76 72, +421 32 658 31 30

PROGRAM – na každý deň:
08:00     Otvorenie AOP, organizačné pokyny
08:05     P r e d n á š k y : 
 • Výber nových technických predpisov a noriem za uplynulé obdobie.
 • Novela zákonov č. 124 a 125/2006 Z.z. o BOZP a IP a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.VTZ a o podrobnostiach na zaistenie BOZP a ich uplatňovanie v praxi elektrotechnikov, rev. technikov a projektantov.
 • Súbor nových noriem STN EN 61439 (časť 1 až 6): 2012-2014 – Rozvádzače nn, ako náhrada súboru STN EN 60439-1 až 6 a STN 33 2000-7-729
12:15     Prestávka – obed
13:00    P r e d n á š k y :
 • Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich podľa nových predpisov STN 33 2312: 2013 – požiadavky na montáž, údržba a revízie.
 • Nová STN 33 2000-5-52: 2012 – Výber a stavba elektrických zariadení – elektrické rozvody, dimenzovanie a istenie
 • Revízie elektrických zariadení a inštalácií a revízne lehoty podľa vonkajších vplyvov v zmysle harmonizovanej STN 33 2000-5-51: 2010 a odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení, inštalácií a zariadení na ochranu pred bleskom v zmysle nových harmonizovaných predpisov.
 • Panelová diskusia ku každej prednáške

  Prednášajú: podľa zákona len autorizovaní lektori VVZ – ELEZ-ELZA Trenčín
  Jaroslav Pečínka, Ing. Zdenko Rešetka

16:00     Záver AOP (zmena alebo úprava programu alebo lektorov vyhradená)

Záväzná prihláška

Polia označené * sú povinné

Prijatím potvrdenej prihlášky sú podmienky uvedené v 'Pokynoch' záväzné pre usporiadateľa aj účastníka, resp. vysielajúcu organizáciu a vzniká tým povinnosť uhradiť poplatok a objednané služby aj v prípade neúčasti. Ak účastník nemá potvrdené Avízo o platbe a nepreukáže uhradenie poplatku pri prezentácii, je povinný zložiť čiastku v hotovosti pri prezentácii proti potvrdenke. V prípade preukázanej dvojitej úhrady bude čiastka vrátená na účet. Daňové doklady vystavíme iba v prípade kompletne a čitateľne vypísanej záväznej prihlášky a po realizovanej úhrade.

Organizátor si vyhradzuje právo vzdelávaciu akciu neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov a v tom prípade sa zaplatený účastnícky poplatok vráti platiteľovi v plnom rozsahu.

Súhlasím, aby uvedené údaje usporiadateľ zaradil do firemnej databázy s adresárom pre účely vydania osvedčenia a rozposielania pozvánok a obchodnej korešpondencie.
Na každého účastníka pošlite samostatnú prihlášku.

so spracovaním osobných údajov a poskytujem súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.